Prathyangira Mantra

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Rahul Acharya Rahul Acharya
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Prathyangira Mantra

Nama krishnavasase  shatha shahasra Himsini Shahasravadane mahabale aparajithe prathyangira para siinayh para karma vidvamsini paromantrotsadini sarvabuthadamani sarvadevan bandha bandha sarva vidhya schindi chindi skshobhaya parayantraNi spothaya spothaya sarvashrunkala spothaya throtaya jwala jwaalaa jhivaee karala vadhane prathyangire namaha